నోటిలో కంతులు వస్తే జాగ్రత్త – Dental Problems In Telugu – Ulcer – Mouth Ulcer – Dr Rao’s Dental

నోటిలో కంతులు వస్తే జాగ్రత్త – Dental Problems In Telugu – Ulcer – Mouth Ulcer – Dr Rao’s Dental


Please Subscribe

3 Comments

  1. Hi sir I hv under lips lo gadallaga vochai one year nundi thagatladu dr chupinchina problems ladu annaru but avi thagatladu that I do

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*